Semalt PPV üçin iň güýçli URL gyryjylary hödürleýär

Görkeziş üçin tölegli (PPV) marketing geňeşçisi ýa-da analitigi bolsaňyz we URL-leri maksatly web sahypalaryndan göçürip alýan bolsaňyz, mugt hödürlenýän käbir web gyryş gurallaryny ulanyp, web gözlemek işini çaltlaşdyryp bilersiňiz. web.

PPV marketology hökmünde ulanyjylara amatly formatda maglumatlary gyryp we eksport edip biljek gurallar gerek. PPV marketingi barada aýdylanda, düýpli bazar gözlegleri geçirmek, üstünlikleriňiziň açarydyr. Maksatly mazmuna çalt girmegi teklip edýän web gyryş gurallaryna gitmeli.

PPV üçin göz öňünde tutulýan mugt URL gyryjylary

  • Skrayp

Skrayp, PPV üçin iň täsirli web gyryş gurallaryndan biridir. “Skrayp” gural, açar sözleri döwmek, URL-ni döwmek we wideo döwmek ýaly ähli web gyrmak meselelerini ýerine ýetirmek üçin döredildi. “Skrayp”, ähli web maglumatlary çykarmak kampaniýalaryňyzda maýa goýumlaryny yzyna gaýtarmagy (ROI) artdyrmaga mümkinçilik berýän mugt URL gyryjydyr.

Mugt URL skraperi ähli maksatly sanawlaryňyzy hakyky wagtda dolandyryp we eksport edip biler. Bu gural 36-dan gowrak dürli ýurtdan aňsatlyk bilen maglumat almak üçin işleýär. Häzirki PPV marketing kampaniýaňyz 1000-den gowrak URL-ni gyrmagy öz içine alýan bolsa, Skrayp göz öňünde tutmagyň iň gowy guralydyr.

  • Oscraper programma üpjünçiligi

Oscraper, Google Paid netijelerinde we Google organiki görnüşlerinde URL-leri gyrýan mugt URL skraperi. SEO marketing we PPV üçin iň meşhur we güýçli Google skraperlerinden biridir. “Oscraper” -i ulanmagyň iň gowy tarapy, maksatly URL-leri gyrmak üçin programma üpjünçiligini kompýuteriňize gurnamaly däl. Programma üpjünçiligi Google-da çalt işleýär we dürli ýurtlarda bar bolan ähli PPV torlary bilen utgaşýar. Oscraper guraly Google Chrome giňeltmesi hökmünde hem işläp biler we ähli penjirelerde işlemek üçin oňat dizaýn edilendir.

  • Scrapebox

Scrapebox, gerekli çeşmeden köp URL-leri gyrmak üçin döredilen iň oňat mugt URL gyryjylardan biridir. PPV marketing, teklip etmek üçin dogry URL-leri kesgitlemek bilen baglanyşykly. “Scrapebox scraper” -iň girýän ýeri. Bu URL gyrmak guraly, saýlan açar sözleriňize esaslanyp, maksatly sahypany çyzmaga kömek eder.

  • PPV mergen

PPV mergen, PPV traffik kampaniýalary üçin döredilen mugt URL skraperi. Bu programma üpjünçiligi bir wagtyň özünde 20 ULS-a çenli döwüp biler. Köplenç ýagdaýda PPV mergen sosial media platformalaryny gyrmaga öwrenişýär. Bu mugt programma üpjünçiligi, belli açar sözler üçin gözleg motorlarynda ýokary derejeli URL-leri tapmak üçin hem ulanylýar.

send email